Υ.Α. Αριθμ. Φ1/170112/Δ1 (Τεύχος B’ 4249/20.11.2019) – Συμπλήρωση της Φ1/108909/Δ1/4-7-2019 (ΦΕΚ Β ́/2891/05-07-2019) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας μεταξύ άλλων οι εξής σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Ηλείας όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ:

  1. 3ο Δημοτικό Σχολείο ΠΥΡΓΟΥ
  2. 5ο Δημοτικό Σχολείο ΠΥΡΓΟΥ
  3. 7ο Δημοτικό Σχολείο ΠΥΡΓΟΥ
  4. Δημοτικό Σχολείο ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  5. Δημοτικό Σχολείο ΧΑΒΑΡΙΟΥ