Διαβίβαση εγγράφων διόρθωσης και προσθήκης στον επικαιροποιημένο πίνακα μονάδων του Υπ. Υγείας διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών.

Σχετ.1: Το με αρ. πρωτ. 143318/Δ3/16-09-2019 διαβιβαστικό μας έγγραφο με το συνημμένο με αρ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.οικ.58496/09-08-2019 έγγραφο του Υπ. Υγείας.
Σχετ.2: Τα με αρ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.87941/13-12-2019 και Γ3α/Γ.Π.70231/05-12-2019 έγγραφα του Υπ. Υγείας.

Σε συνέχεια του διαβιβαστικού μας εγγράφου με αρ. πρωτ. 143318/Δ3/16-09-2019 του επικαιροποιημένου πίνακα των μονάδων του Υπ. Υγείας που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, σας διαβιβάζουμε τα με αρ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.87941/13-12-2019 και Γ3α/Γ.Π.70231/05-12-2019 τροποποιητικά έγγραφα του Υπ. Υγείας για την προσθήκη και διόρθωση σε μονάδες του συνημμένου πίνακα, όπως αυτά διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας.

Σχετικά: